5 juni 2020

Privacybeleid

 1. Wat is het doel van deze verklaring

Nargesa Belgium respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe Nargesa Belgium , als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt, gebruikt, beveiligt en wat Nargesa Belgium  doet om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

Deze verklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.nargesabelgium.be.

 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verklaring wordt verstaan onder:

Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;

Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker is van Nargesa Belgium ;

Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die / dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer Nargesa Belgium  voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Nargesa Belgium  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van:

Nargesa Belgium

Gerry Schepers – 0495/44 49 61

Contactgegevens DPO:

 1. Over welke persoonsgegevens gaat het, met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt, welk is de rechtmatigheidsgrond voor verwerking

 

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u zelf verstrekt:
 • Via het Contactformulier: voornaam, naam, e-mailadres, bericht of vraag

Deze gegevens worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden of om u de gevraagde informatie te verstrekken of om eventueel met u contact op te nemen.

Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig.  Deze toestemming wordt gevraagd tijdens het invullen van het contactformulier op onze website. U kan uw toestemming steeds intrekken door ons te contacteren via het e-mailadres .

 1. Automatisch verzamelde informatie:
 • Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.
 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

Nargesa Belgium  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verstrekt en in lijn met de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen (zie punt 4.) niet meer relevant zijn, zal Nargesa Belgium  deze verwijderen of vernietigen:

 • Persoonsgegevens m.b.t. het contactformulier: worden bewaard zolang als nodig om uw vraag te beantwoorden of om de gevraagde informatie te verstrekken
 1. Hoe beveiligen we uw gegevens

Nargesa Belgium  neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming , wijziging of vertrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Zonder volledig te zijn, worden o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • alle personeelsleden die namens Nargesa Belgium van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 • nodige beveiligingssoftware wordt gebruikt (virus scanner, firewall)
 • fysieke beveiliging: archief ruimte en cliëntendossiers achter gesloten deuren;
 • back-ups worden aangemaakt;
 • onze personeelsleden worden via bewustmakingscampagnes geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • we hanteren veiligheidsrichtlijnen (wachtwoordbeleid, toegangsbeperking,..);
 • we sluiten verwerkersovereenkomsten af met verwerkers (hosting bedrijf)
 1. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Nargesa Belgium  geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn.

Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en leveranciers (verwerkers) die in onze naam gegevens verwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of onze data hosten. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

 1. Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevensverwerking

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en toegang:

Nargesa Belgium  verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

 • Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat Nargesa Belgium   bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

 • Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Gelieve je verzoek via e-mail of per post te richten aan:

Nargesa Belgium

Gerry Schepers

0495/44 49 61

Nargesa Belgium  heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen één maand zullen wij uw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangegeven waarom we geen gehoor geven aan uw verzoek.

 1. Wat bij klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Gelieve je klacht via e-mail of per post te richten aan:

Nargesa Belgium, Langstraat 36 BE 3350 Linter

0495/44 49 61

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 1. Wijzigingen Privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Ik zal de volgende voorbeeldtekst voor een privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Real Cookie Banners zelf bekijken en aanpassen voor mijn specifieke situatie. Daarbij zal ik vooral aandacht schenken aan overlappingen met andere onderdelen van mijn privacybeleid.

Laatst bijgewerkt: februari 2024

Cookieconsent met Real Cookie Banner